Research Articles

Efficacy of Pentosan Polysulfate Treatment in Patients with Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome

Mehmet Gürkan Arıkan, Basri Cakiroglu
Abstract 132 | HTML Downloads 15 PDF Downloads 55 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.866

Page e21200007

The diagnostic value of fluorescence in situ hybridization in secondary electroresection of bladder cancer

Bowen Chen, Bo Shu, Zhenghao Liu, Junyu Zhu, Chunjin Ke, Xing Zeng, Zhiquan Hu; Chunguang Yang
Abstract 104 | HTML Downloads 26 PDF Downloads 48 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.861

Page e21200006

Case Reports

Bladder leiomyoma and the utility of 18F-Fluorodeoxyglucose-Positron Emission Tomography – a Case Report

Kylie Yen-Yi Lim, Kerelus Morkos, Sidney M Levy, Paul Davis
Abstract 118 | HTML Downloads 26 PDF Downloads 71 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.859

Page e21200003

Reviews

Transurethral Resection of Bladder Tumor: Novel Techniques in a New Era

Shengkun Sun, Hengen Wang, Xu Zhang, Guangfu Chen
Abstract 27 | HTML Downloads 2 PDF Downloads 16 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.865

Page e21200009

The Expression and Function of Piezo Channels in Bladder

Zhipeng Li, Dongxu Lin, Changcheng Luo, Pengyu Wei, Bolang Deng, Kang Li, Langqing Cheng, Zhong Chen
Abstract 48 | HTML Downloads 3 PDF Downloads 44 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.870

Page e21200008

How brain diseases affect the lower urinary tract function?

Ryuji Sakakibara, Tatsuya Yamamoto, Noritoshi Sekido, Setsu Sawai
Abstract 346 | HTML Downloads 44 PDF Downloads 206 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.854

Page e21200001

Advances in the bladder cancer research using 3D culture models

Yexin Gu, Ye Lu, Yunqiang Xiong; Xiangpeng Zhan, Taobin Liu, Min Tang, An Xie; Xiaoqiang Liu, Bin Fu
Abstract 186 | HTML Downloads 36 PDF Downloads 78 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.856

Page e21200005

Bladder Replacement Therapy

Xinqi Liu, Jiaxin Wang, Lida Ren, Qing Ling
Abstract 31 | HTML Downloads 2 PDF Downloads 13 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.869

Page e21200010